Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Priser

Vid Naturvetenskapliga fakulteten delas tre olika priser ut varje år.

Forskningspriset

Priset utmärker utveckling av en forskningsinriktning som utgör ett väsentligt bidrag till nytänkande i fakultetens forskning. Pristagaren får ett diplom och ett forskningsanslag om 250 000 kr.

 • Utdelade forskningspriser

  2019, Christine Bacon vid institutionen för biologi och miljövetenskap

  Christine BaconMotiveringen lyder:

  ”Christine Bacons forskning avancerar vår förståelse för växtsystematik och dess evolution genom att påvisa makroevolutionära mönster i artmångfalden i tropiska regnskogar. Systematisk biologi och forskning kring biologisk mångfald kommer att fortsätta vara en drivande kraft i att hitta lösningar på mass-utdöenden av arter, vilket kräver kunskap på många nivåer såsom ekosystem, arters diversitet och genetisk variation. Christines Bacons forskning syftar till att kategorisera hotstatus för arter och möjliggöra deras skydd genom nationella och internationella lagar och är därmed till global gagn för bevarandebiologin. Hon utvecklar och integrerar automatiserade redskap för bevarandeanalyser genom nya robusta, molekylära metoder. Christine Bacon har genom detta bidragit till att vitalisera forskningen inom biodiversitet
  vid Göteborgs universitet.”

  Läs mer om forskningspriset 2019

  2018, Anna Godhe vid institutionen för marina vetenskaper

  Anna GodheMotiveringen lyder:

  ”Anna Godhe är marin ekolog och hennes specifika expertis och forskningsintresse är molekylär ekologi och evolution av växt-plankton. Hon skapar banbrytande forskning som spänner över konventionella gränser i vitt skilda forskningsprojekt, tillsammans med nationella och internationella kollegor med mycket varierande disciplinär bakgrund. Anna Godhe har upptäckt, och utnyttjar, ett system där hon kan väcka kiselalger till liv från sediment som är flera hundra år gammalt. Detta gör det möjligt att undersöka nu levande och gamla individer av samma art från samma plats, och jämföra dem med avseende på hur de påverkats av miljö och klimat. Kring detta har Anna Godhe skapat en livaktig och framgångsrik forskningsmiljö.”

  Läs mer om forskningspriset 2018

  2017, Rebecka Jörnsten vid institutionen för matematiska vetenskaper

  Rebecka JörnstenMotiveringen lyder:

  ”Rebecka Jörnsten är biostatistiker, och arbetar över hela fältet från grundläggande statistisk teori- och metodutveckling till tillämpningar i nära samarbete med medicinare och biologer. Det är i hög grad hon som infört det nya big data-paradigmet i den tidigare mer traditionellt inriktade matematisk statistikmiljön i Göteborg, och hon har på så vis haft avgörande vitaliserande inverkan på denna forskningsmiljö. Hon har lämnat väsentliga bidrag till teorin för storskalig modellering, dimensionsreduktion, variabelselektion och nätverksmetodik, liksom till användningar inom bioinformatik, cancerforskning och systembiologi.

  Läs mer om forskningspris 2017

   

  2016, Orsola Tommasi vid institutionen för matematiska vetenskaper

  Motiveringen lyder:

  ”Orsola Tommasi är verksam inom algebraisk geometri, med specialisering mot studiet av så kallade modulirum. Hon har gett väsentliga och uppmärksammade bidrag inom ett aktuellt forskningsområde med central betydelse i modern talteori och teoretisk fysik. Genom att ge motexempel till grundläggande förmodanden tänjer hennes forskning gränsen mot det okända inom matematisk teori. På så vis har hon etablerat sig som förstklassig matematiker. Orsola Tommasi är utåtriktad, har breda intressen och bidrar genom sitt kunnande till fruktbart samarbete och utveckling av forskningen inom sitt eget och närliggande ämnesområden.”

  Läs mer om Forskningspriset 2016

   

  2015, Alexandre Antonelli vid institutionen för biologi och miljövetenskap

  Motiveringen lyder:

  ”Alexandre Antonelli är en ledande forskare som byggt upp en för naturvetenskapliga fakulteten ny tvärvetenskaplig forskningsinriktning: evolutionär biogeografi. Han har på kort tid skapat en stark och kreativ plattform genom sina breda nätverk och internationella rekryteringar, där han kombinerar avancerad teknik, stora mängder data och metodutveckling. Resultatet är utmärkta publikationer, prestigefulla anslag och synlighet i media. Alexandre Antonelli förenar förmåga att samarbeta och inspirera med nytänkande forskning av högsta kvalitet på ett mycket imponerande sätt.”

  Läs mer om Forskningspriset 2015

   

  2014, Sam Dupont vid institutionen för biologi och miljövetenskap

  Motiveringen lyder:

  "Sam Dupont är en ledande forskare inom ett mycket aktuellt område: hur marina arter och ekosystem påverkas av global uppvärmning och havsförsurning orsakad av höga koldioxidhalter. Med självständighet, noggrannhet, integritet och hög kompetens har han bidragit med grundläggande förståelse av dessa komplexa frågeställningar.

  Han har också förnyat laboratorieverksamheten vid Kristineberg genom att utveckla utrustning för försurningsexperiment.

  Hans framgång visar sig tydligt i ett stort antal publikationer i högt rankade tidskrifter, inbjudningar till konferenser samt många nationella och internationella samarbeten. Sam Dupont utmärker sig som en internationellt betydelsefull forskare med högt meriterande uppdrag och sätter den marina forskningen vid Göteborgs universitet på kartan."

  Läs mer om Forskningspriset 2014

   

  2013, Sofia Thorsson, institutionen för geovetenskaper

  Motiveringen lyder:

  ”Sofia Thorssons forskning om stadsklimat bidrar till förnyelse inom den Naturvetenskaplig fakulteten. Det gäller särskilt hennes nära samarbete med psykologer, medicinare och logistiker, vilket har gett nydanade och viktig kunskap om kopplingen mellan väder, välbefinnande, hälsa och mobilitet. Sofia är en stark förebild som forskningsledare – hon är nytänkande och framgångsrik i samarbeten inom och utanför akademin samt har en utmärkt förmåga att erhålla extern finansiering i hård konkurrens.”

  Läs mer om Forskningspriset 2013

   

   

   

  2012, Göran Hilmersson

  Intitutionen för kemi och molekylärbiologi

  Läs mer om Forskningspriset 2012

  2011, Johan Åkerman

  Institutionen för fysik

  Läs mer om Forskningspriset 2011

  2010, Richard Neutze

  Institutionen för kemi

  Läs mer om Forskningspriset 2010

  2009, Hans Linderholm

  Institutionen för geovetenskaper

  Läs mer om Forskningspriset 2009

  2008, Henrik Pavia

  Institutionen för marin ekologi

  Läs mer om Forskningspriset 2008

   

 • Avhandlingspriset

  Priset tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Författaren får ett diplom och ett pris.

 • Utdelade avhandlingspriser

  2018, Kristina Linscott

  institutionen för kulturvård.

  Läs mer om 2018 års avhandlingspris

  2017, Afshin Houshang

  Institutionen för fysik.

  Läs mer om 2017 avhandlingspris

  2016, Jonas Einarsson

  Institutionen för fysik.

  Läs mer om 2016 avhandlingspris

  2015, Ezio Iacocca

  Institutionen för fysik

  Läs mer om 2015 avhandlingspris

  2014, Linda Johansson

  Institutionen för kemi och molekylärbiologi

  Läs mer om 2014 avhandlingspris

  2013, Swantje Enge

  Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Läs mer om priset 2015

  2012, Gustav Sonne

  Institutionen för fysik

  Läs mer om priset 2012

  2011, Aron Hakonen

  Institutionen för kemi

  Läs mer om priset 2011

  2010, Anders Lennartsson

  Institutionen för kemi

  Läs mer om priset 2010

 • Pedagogiska priset

  Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris delas ut årligen för att uppmärksamma goda insatser inom utbildningsverksamheten. Priset som består av ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor.

  2013 övergick det pedagogiska priset från att vara ett gemensamt för hela universitetet till att bli ett pris som delas ut på varje fakultet.

 • Utdelade pedagogiska priser

  2019, Stellan Östlund och Hampus Linander

  Institutionen för fysik

  Stellan Östlund och Hampus LinanderMotiveringen lyder:

  ”Stellan Östlund och Hampus Linander har utifrån ett pedagogiskt perspektiv utvecklat en programvara som stöttar studentens förståelse och ger snabb återkoppling som för lärandeprocessen framåt. Programvaran aktiverar studenterna till att bli lärande resurser för varandra då diskussioner om lösningsstrategier och felsökning är en del av programmets möjligheter. Vidare bidrar programvaran till ett mer aktivt arbetssätt hos studenterna. Den ger stöd till lärare så att de snabbt ska kunna ge återkoppling på uppgifter och tydligare mäta studenternas kunskapsutveckling under kursens gång. Programvaran har utvecklats i öppen källkod för att möjliggöra för lärare inom både högskola och gymnasium att använda, modifiera och sprida programmet. Den har på ett mycket lyckat sätt använts inom flera kurser, bland annat på Fysikprogrammet, Sjukhusfysikerprogrammet och Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet samt på Teknisk fysik vid Chalmers. Både kursansvariga, räkneövningsledare och studenter som arbetat med programmet anser att det bidragit mycket positivt till lärandet och förståelsen av kursmaterialet."

  Läs mer om pedagogiska priset 2019

  2018, Kristina Luthman

  Institutionen för kemi och molekylärbiologi

  Kristina Luthman Motiveringen lyder:

  Professor Kristina Luthman har haft en nyckelroll i etableringen av läkemedelskemi i Göteborg. Luthman bidrog dessutom till att dermatokemiämnet förlades till Göteborgs universitet. Med en framstående läkemedels-kemiverksamhet på plats inrättades apotekar- och receptarieutbildningarna som viktiga yrkesutbildningar. Genom sitt idoga arbete i flera betydande arbetsgrupper och kommittéer har Luthman sedan starten av dessa båda utbildningar haft stort inflytande på hur programmen har formats, vilket även gäller kurser i organisk kemi. Luthman är idag en ledande läkemedelskemist i Europa och hon har upprätthållit en stor forskningsverksamhet under många år. Därtill ser vi i Luthman en, av både studenter och kollegor, mycket uppskattad lärare som har tagit sitt uppdrag inom grundutbildningen på största allvar. Med studenterna i fokus har hon balanserat krav och rättvisa, bidragit med viktig kompetens samt engagerat drivit utvecklingen av sitt ämne till gagn för flera utbildningar vid Göteborgs universitet.”

  Läs mer om pedagogiska priset 2018

  2017, Michael Axelsson

  Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Motiveringen lyder:

  "Michael Axelsson tilldelas naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris för sin mångåriga gärning som pionjär, stilbildare och drivande när det gäller IT-baserad undervisning i biologi vid Göteborgs universitet.

  Michael har sedan 1998 utvecklat sitt eget, hela institutionens och senare fakultetens och universitetets kunnande inom IT-baserad undervisning. Michael använder ett brett register av interaktiv IT-baserad undervisning och har varit tidigt ute med att använda inspelat material i sin undervisning. Michael har också själv byggt upp ett ALC-rum vid institutionen och är drivande i att sprida användningen av detta till kollegorna."

  Läs mer om pedagogiska pris 2017

  2016, Gunnar Almevik

  Institutionen för kulturvård

  Motiveringen lyder: 

  ”Gunnar Almevik prövar nya och okonventionella pedagogiska metoder för både praktiska och teoretiska moment. Nuvarande uppdrag inom grundutbildningen genomförs som ’blended learning’ och med online-seminarier som är mycket uppskattat av studenterna. Inom sin högskolepedagogiska utbildning har han nyligen utvecklat nya masterkurser inom främst 3D-scanningstillämpningar som dokumentations- och analysverktyg för den kulturvårdande praktiken.”

  Läs mer om pedagogiska pris 2016

  2015, Kerstin Wiklander

  Institutionen för matematiska vetenskaper.

  "Kerstin har under många år gjort uppskattade insatser som lärare in matematisk statistik inom Miljövetarprogrammet liksom på senare år inom marina programmet.
  Att entusiasmera studenter i tillämpade vetenskaper för statisk slutledningsteori och metod är en svår utmaning, men oerhört viktigt med tanke på de statistiska metodernas avgörande roll inom snart sagt alla empiriska vetenskaper. Kerstins sätt att ta sig an denna utmaning består i att med äkta engagemang för tillämpningarna hämta exempel från studenternas egna vetenskaper, och i att betona hela processen från datainsamling via modellering och statistisk analys till presentation av resultat. En särskild utmaning består också i att förhålla sig till den statistiska praxis som utvecklas inom respektive tillämpningsämne och som för en matematiskt statistiker inte alltid framstår som helt och håller rigorös. denna balansgång hanterar Kerstin konstruktivt och skickligt, utempel från studenternas egna vetenskaper, och i att betona hela processen från datainsamling via modellering och statistisk analys till presentation av resultat. En särskild utmaning består också i att förhålla sig till den statistiska praxis som utvecklas inom respektive tillämpningsämne och som för en matematiskt statistiker inte alltid framstår som helt och håller rigorös. denna balansgång hanterar Kerstin konstruktivt och skickligt, utan att ge avkall på kravet om statistiskt sunda metoder.
  Kerstins outtröttliga engagemang och viktiga lärarinsatser på Miljövetarprogrammet och Marina programmet gör att vi har svårt att föreställa oss en mer värdig mottagare av Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris." an att ge avkall på kravet om statistiskt sunda metoder.
  Kerstins outtröttliga engagemang och viktiga lärarinsatser på Miljövetarprogrammet och Marina programmet gör att vi har svårt att föreställa oss en mer värdig mottagare av Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris."

  Läs mer om pedagogiska pris 2015 

  2014, Anne Farewell

  Institutionen för kemi och molekylärbiologi

  Motivering till priset:

  ”Anne Farewell erhåller Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2014 för sina insatser att förnya pedagogiken vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Hon har lett utvecklingen av nya undervisningsmetoder, som har uppskattats av studenterna. Anne Farewell har också utformat kursen Universitetspedagogik i naturvetenskap, som hon varit kursledare för i tre år. Vidare deltar hon aktivt i utvecklingen av pedagogik och interaktivt lärande vid Göteborgs universitet och år 2013 publicerade hon sin första artikel inom forskningsområdet pedagogik.”

  Läs mer om pedagogiska priset 2014 

  2013

  Inget pedagogiskt pris delades ut det här året.

  2012

  Maria Sundin 2012 (Göteborgs universitets pedagogiska pris)

  2005

  Anne Farewell 2005 (Göteborgs universitets pedagogiska pris)
   

   

Sidansvarig: Kasper Holgers|Sidan uppdaterades: 2018-10-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?