Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Disputation

Här hittar du information om vad som gäller vid din disputation vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Klicka för att förstora bilden.

Tidsplan för doktorsexamen i korthet: 

 • Boka disputationsdag så tidigt som möjligt, men senast tre månader i förväg.
 • Kontakta tryckeriet 3 månader innan disputationsdag
 • Sju veckor före bör du anhålla om att disputera.
 • Sju veckor före ska du skicka Pdf orginal till tryckeriet
 • Fem veckor innan skickar examinator in underlag för disputation.
 • Fem till tre veckor innan sker e-spikning och e-publicering.
 • Minst fem till tre veckor innan bör du kontakta pressinformatör Carina Eliasson angående pressmeddelande.
 • Tre veckor innan sker spikning, glöm inte att få din avhandling påskriven innan spikning av Forskarutbildningshandläggare- Kontakta disputation@science.gu.se
 • Efter disputationsdag: Ansökan om doktorsexamensbevis (om kurskraven är uppfyllda)

 

 • Innan du bokar disputationsdag

  Innan du som doktorand beslutar dig för att disputera är det viktigt att du tillsammans med handledare och examinator diskuterar avhandlingens uppläggning och disposition.

  Vid naturvetenskapliga fakulteten ska avhandlingen i största möjliga mån skrivas som en sammanläggningsavhandling, men den kan även publiceras som en monografi. För sammanläggningsavhandlingar, där artiklar författats tillsammans med andra, bör du i avhandlingen beskriva vilka av medförfattarna som gjort vad i de olika arbetena. Alternativt kan en sådan handling upprättas separat och tjäna som underlag vid betygsnämndens överläggning.

  Avklarade kurspoäng
  Vid diskussionen med handledare och doktorandexaminator är det även viktigt att se över hur många kurspoäng som avklarats. Det är dock inte nödvändigt att ha fullgjort samtliga kurser för att genomföra disputationsprovet.

  Doktorandens beslut
  Det ska vidare framhållas att doktorandexaminator inte har rätt att hindra en doktorand, som antagits till forskarutbildning, från att anhålla om att få disputera. Doktorandexaminatorn har däremot rätt att uppmuntra respektive avråda.

 • Boka dag för disputation, lokal och tid hos tryckeriet

  Disputationen ska ske under terminstid, det vill säga mellan 1 september och 22 december eller mellan 8 januari och fredagen en vecka före midsommar. Spikning får ske från och med 16 augusti och följer i övrigt samma tid som för disputation.

  1. Anmäl dig
  Efter diskussion med doktorandexaminator och handledare anmäler du dig till fakultetskansliet (se sidans kontaktinformation) och kontrollerar att det tänkta disputationsdatumet inte redan är intecknat av någon annan forskarstuderande vid institutionen.

  2. Boka lokal
  Det är doktorandens uppgift att boka lokal för disputationen, vilket bör göras direkt efter att datum är fastställt.

  3. Boka tid hos tryckeriet
  Det är också lämpligt att tidigt boka tid hos tryckeriet. Detta gäller särskilt disputationer i slutet av vårterminen. Avhandlingen måste vara färdigtryckt i så god tid att den kan spikas minst tre veckor före disputationsdatum. Förkortad spikningstid medges endast om det föreligger synnerliga skäl och ska skriftligen godkännas av dekanus.

  Vi rekommenderar att du kontaktar tryckeriet minst tre månader före disputationsdatum.

 • Anhålla om att få disputera

  Senast sju veckor före disputationsdagen ska du göra en anhållan till din examinator om att få disputera.

  I samband med detta fyller du i formuläret Anhållan om att disputera och skickar in den elektroniskt till fakultetskansliet. Samtidigt som du trycker på knappen ”skicka” blir du automatiskt anmäld till UB. UB skapar ett konto som skickas till dig för att du ska kunna göra din e-publicering i GUPEA. Anhållan används även för att hela disputationsärendet ska få ett diarienummer från registrator där alla handlingar kring disputationen sparas.

  Förslag på opponent och betygsnämnd

  Det är doktorandexaminators uppgift att senast fem veckor före disputationen lämna förslag på opponent, betygsnämnd, gruppersättare till betygsnämnden samt ordförande vid disputationen. Fakultetens regler för urval av opponent och betygsnämnd vid disputation ska beaktas.

  Doktorandexaminators skrivelse ska innehålla fullständiga kontaktuppgifter och akademiska titlar för betygsnämnd, opponent och examinator samt tid och lokal för disputation. Här ska fakultetens mall Underlag för beslut om disputation användas som hittas under Blanketter, mallar och spikblad. Blanketten skickas elektroniskt till Forskarutbildningshandläggare forskarutbildningshandläggare vid fakultetskansliet. Tillstånd att disputera ges av prodekan.

  Information till opponent

  Doktorandexaminator/handledare ansvarar för att opponenten informeras om vilka krav och förväntningar som ställs. Fakulteten har tagit fram ”A Guide to the Procedure for the Public Defence of a Doctoral Thesis” för detta ändamål som du finner under rubriken Blanketter.

 • Avhandling till tryck: Inlämning av avhandling till tryck

  Inlämning av avhandling till tryck

  Kontakta tryckeriet 3 månader innan disputation och skicka över dina tryckorginal senast sju veckor innan disputationsdatum.

  Avhandlingsomslag och val av tryckeri

  Du ska använda något av de av Göteborgs universitet upphandlade tryckerierna för avhandlingar. Tryckeriet hjälper dig även att göra omslaget till avhandlingen, enligt de mallar som finns.

  Mer information finns under rubrik Avhandling till tryck: Omslag och tryckerier

  Sammanfattning och spikblad

  I de fall där avhandlingen skrivs på annat språk ska en svensk sammanfattning finnas. Skrivs avhandlingen på svenska så ska en sammanfattning på engelska finnas.

  Spikblad

  Spikbladet trycks vid samma tillfälle som din avhandling. 

  Mer information om spikblad läs Avhandling till tryck: Spikblad

  Så här går det till

  1. Du kontaktar tryckeriet tre månader innan disputation 
  2. Du väljer omslag utifrån exempel i mallen, sedan hjälper tryckeriet dig att formge det.
  3. Tryckeriet skickar omslaget till fakultetetskommunikatörerna för godkännande.
  4. Du gör en offertförfrågan. Läs checklistan för att få reda på vad du behöver ha med. (Läs checklista för offertförfrågan)
  5. Du skickar in PDF-orginal för inlagan (innehållet) och spikbladet.
  6. Tryckeriet trycker ett provtryck på din avhandlingen och skickar den till dig via posten
  7. Efter eventuella korrigeringar godkänner du avhandlingen
  8. Din avhandling trycks av tryckeriet
  9. Leverans skickas

   

 • Avhandling till tryck: Omslag och tryckerier

  Du som ska trycka en doktorsavhandling eller licentiatuppsats vid Naturvetenskapliga fakulteten ska använda ett omslag som är särskilt framtaget för ändamålet. 

  Tryckeriet har som uppgift att utifrån mallar formge omslaget till din avhandling eller licentiatuppsats. Om du som har licentiatuppsats vill skriva ut den på egen skrivare, var god kontakta fakultetskommunikatörerna så hjälper dem dig att formge ett omslag.

  Mallar

  I det här avsnittet kan du se omslagsmallarna för doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser. Om du klickar på bilderna så kan du se och hämta ner de olika omslagsvarianterna som pdf-filer. Den första bilden är omslag för doktorsavhandlingar och den andra är för licentiatuppsatser.

  Omslagsmallar för doktorsavhandlingar.

   

   

   

   

  Omslagsmallar för licentiatuppsatser,

   

   

   

  Du väljer den variant av omslag som du vill ha och sedan väljer du om du vill ha en illustration på omslaget eller inte. Du kan ha illustration på samtliga omslagsvarianter. 

  Du får inte designa ett eget omslag, utan du måste välja en av omslagsmallarna. Tryckeriet kommer sedan ordna omslaget utifrån den mall du har valt.

  Tryckerier

  Det finns två tryckerier upphandlade vid Göteborgs universitet för att trycka avhandlingar. Du måste alltid fråga tryckeriet som står först på listan. Om första tryckeriet inte svarar inom skälig tid eller avböjer sig uppdraget så blir leverantör nummer två aktuell.

  1. Stema
   Offertförfrågan och framtagning av tidplan:
   Daniel Larsson
   070-810 35 17
   offert.gu@stema.nu

   Kontaktperson för doktorander, tryck-original och korrektur:
   Edit Johansson
   076-175 06 22
   original.gu@stema.nu

   Annelie Grimm
   076-175 06 21
   original.gu@stema.nu
    
  2. Aidla Trading AB/Kompendiet
   Anneli Aidla, 031-83 20 40, anneli@kompendiet.se
    

  När du skickar en offertförfrågan kan du tänka på att ange följande:

  • Upplaga - hur många exemplar ska avhandlingen tryckas i.
  • Antal sidor du tror att avhandlingen kommer omfatta
  • Antal sidor med färgbilder inne i avhandlingen
  • Är det en sammansättningsavhandling eller monografi? 
  • Vill du ha ”falska tumgrepp” mellan delarbetena?
  • Vill du ha speciella ”opponent-ex”, hur många?
  • Ska du trycka spikblad samtidigt, hur många?
  • Hur många spikblad ska läggas in i avhandlingar?
  • Stor påverkan på grundpriset har antal sidor i färg. Till exempel är det billigare att ha fyra sidor med åtta färgbilder än åtta sidor med en färgbild vardera. Till grundpriset kan tillkomma arbetskostnader för justeringar som måste göra vid sättningsarbetet.

  Format

  Doktorsavhandlingar trycks i ett format som motsvarar cirka 80 procent av A4 i storlek.

  Licentiatuppsatser kan tryckas antingen i samma format som doktorsavhandlingar eller skrivas ut i A4-format.

 • Avhandling till tryck: ISBN- och ISSN-nummer

  ISBN- och ISSN-nummer

  Ett ISBN på en avhandling är inte obligatoriskt men underlättar sökbarhet. Normalt trycks avhandlingen i 200-300 exemplar.

  ISBN-hanteringen för doktorander vid Göteborgs universitet sköts av Teamet för publicering och bibliometri vid Göteborgs universitetsbibliotek. Detta gäller för ISBN till avhandlingar, den tryckta versionen, såväl som den digitala versionen. För den digitala versionen kan även den persistenta länk i GUPEA som kallas handle användas. För ISBN till ACTA kontakta ACTA-avdelningen vid universitetsbiblioteket.

  Observera att det kan ta 1-2 dagar att få ISBN-numret levererat.

  OM ISSN-nummer

  Om avhandlingen ingår i en institutionsserie får man även ett ISSN-nummer via sin institution.

  Mer information om ISBN- och ISSN-nummer

   

 • Avhandling till tryck: Spikblad

  I samband med tryckningen av avhandlingen trycks även ett så kallat spikblad.

  Detta spikblad ska innehålla uppgifter om tid och plats för disputationen samt avhandlingens titel och ISBN-nummer. På motsatt sida trycks "abstract", "keywords" och avhandlingens ISBN-nummer.

  Språk på spikbladet

  Spikbladet är officiell information från en svensk myndighet och ska därför skrivas på svenska, detta gäller ej titeln. Det måste alltid finnas en svensk sammanfattning (abstract) i antingen avhandlingen eller på spikbladet. Om sammanfattningen (abstract) i avhandlingen är på ett annat språk än svenska, måste spikbladets sammanfattning (abstract) vara på svenska. Spikbladet sammanfattning (abstract) är på baksidan av spikbladet

  Officiell spikning

  Den officiella spikningen sker i universitetets huvudbyggnad (Vasagatan 1). Spikningen som sker vid institution är endast ceremoniell. 

  I samband med din spikning behöver du besöka forskarutbildningshandläggare Gabriella Olshammar vid fakultetetskansliet för underskrift. Du behöver ta med dig två exemplar av din avhandling och ett kvitto på inlämnade pliktexemplar från Biomedicinska biblioteket. 

  Mallar för spikblad

  De här mallarna för spikblad visar hur det färdiga spikbladet kan komma att se ut.

  Välj ett spikblad från din institution och fyll i uppgifterna inom hakparenteserna. Observera att det här bara är förslag på hur spikbladet kan se ut.

  Spikbladet trycks hos det tryckeri som du har valt, i samband med att du lämnar in avhandlingen hos dem.

  Mallar för spikblad till avhandling

  Mall spikblad institutionen för biologi och miljövetenskapMall spikblad institutionen för fysikMall spikblad institutionen för geovetenskaperMall spikblad institutionen för kemi och molekylärbiologiMall spikblad institutionen för kulturvårdMall spikblad institutionen för marina vetenskaperMall spikblad institutionen för matematiska vetenskaper

 • E-publicering

  E-publicering i GUPEA är obligatoriskt.

  Samma filer (kappa och spikblad) som du skickar till tryckeriet lägger du upp i GUPEA, via det konto du fått. Dessa filer ska sedan granskas av fakulteten utsedd person (se till höger). Även annan efterfrågad information ska läsas in, till exempel nyckelord och lista på arbeten som ingår i avhandlingar.

  Tänk på att revideringar kan behövas, så det är viktigt att vara ute i god tid. Lägg helst upp i GUPEA samma dag som du skickar slutversionen till tryckeriet. Avhandlingen e-publiceras på spikdagen. Observera att du inte bör ha några data i kappan som du inte vill ska publiceras elektroniskt.

  Publicerade artiklar har vanligtvis doi- eller PMID-länkar. För att länkarna ska fungera ska de ha tecknet ::doi:: eller ::PMID:: (se instruktionerna från universitetsbiblioteket nedan).

  Läs mer om e-spikning och e-publicering på universitetsbibliotekets webbplats

 • Tillstånd att disputera

  Beslut om tillstånd att få disputera skickas via e-post från fakultetskansliet till doktorand, opponent, betygsnämndsledamöter, ordförande samt examinator.

  Beslutet tas av prodekan, och grundar sig på huruvida prodekan finner att betygsnämndens sammansättning uppfyller förordningens krav på representation från annan fakultet, fakultetens regler samt att nämndens sammansättning i övrigt är sådan att misstanke om jäv eller partiskhet ej kan uppkomma. Vid beslut om tillstånd fastställs betygsnämndens sammansättning, opponent och ordförande.

  Doktoranden får efter disputationen ansöka om doktorsexamen

 • Inför spikningsdagen

  Spikning ska ske senast tre veckor (21 dagar) före disputation.

  Tänk på att avhandlingen bör vara tryckt i god tid innan spikningsdagen!

  Spikning får ske mellan 16 augusti och 22 december samt mellan 8 januari och fredagen en vecka innan midsommarafton. Dagarna däremellan räknas inte med i de 21 dagarnas spikningstid. Spikningar sker i universitetets huvudbyggnad i Vasaparken. 09.00-15.00 måndag till fredag.

  Inför spikningen bokar du först tid vid fakultetskansliet, se punkt 2 nedan. Därefter kontaktar du Servicecenter Vasa i universitetets huvudbyggnad och bokar in din tid för spikning där. Telefonnumret till Servicecenter Vasa är 031-786 6502.

  När du bokar in dag och tid för spikning kan du även boka ett festpaket. Det består av mousserande/alkoholfritt vin med snacks. Festpaketet kostar 80 kronor per person och bokas via receptionen i Vasaparken. Betalning sker med kort innan spikning.

   Så här går det till på spikningsdagen:

  1. Lämna sex pliktexemplar av avhandlingen till Biomedicinska biblioteket, Medicinaregatan 4. OBS! Om du är doktorand vid institutionen för geovetenskaper eller vid institutionen vid kulturvård ska du lämna sju pliktexemplar. 

   Avhandlingarna tas emot vid lånedisken på plan 5. Ingen tidsbokning krävs. Efter överlämnandet får du ett intyg som ska tas med till fakultetskansliet.
    
  2. Gå till fakultetskansliet med två avhandlingar (ring och boka tid någon dag innan hos Forskarutbildningshandläggare Gabriella Olshammar, 031-786 9875) på Geovetarcentrum, plan 5, Guldhedsgatan 5 A. En av de två medförda avhandlingarna arkiveras där och på den andra får du en underskrift som tillåter spikning. Vid besöket på fakultetskansliet e-spikas avhandlingen, d.v.s. den blir offentlig.
    
  3. Fortsätt till universitetets huvudbyggnad i Vasaparken. Vid informationsdisken får du närmare information om hur spikningen ska gå till. Här får du också låna spik och hammare. Om avhandlingen är relativt tjock är det lämpligt att förborra ett litet hål för spiken. Den spikade avhandlingen samt spiken återfås per post efter disputationen.
    
  4. Lämna ett exemplar till institutionens sekreterare som arkiverar detta i institutionens arkiv. Det är också lämpligt att överlämna ett eller flera exemplar till doktorandexaminator, handledare samt kolleger och vänner.

  Sprida avhandlingen

  Det är doktorandens uppgift att se till att opponent, betygsnämnd och betygsnämndssuppleant utan dröjsmål får ett exemplar av avhandlingen. Opponenten bör i förväg få ett avhandlingsmanuskript samt särtryck för att kunna förbereda sitt arbete.

  Vid varje institution finns dessutom en distributionslista som omfattar bland annat systerinstitutionerna i Sverige, detta för att avhandlingen ska spridas och kunna granskas av många. Det är dessutom en kvalitetsaspekt eftersom man inom respektive ämnesområde gör en kollegial granskning av avhandlingarna från systerinstitutionerna och den vetenskapliga nivå som avhandlingarna håller.

 • Pressmeddelande om din avhandling

  I samband med disputationer skickar Naturvetenskapliga fakulteten ofta ut pressmeddelanden till landets massmedia. De flesta resulterar i tidningsartiklar i dagspress och fackpress, riks- och lokalmedia, samt inslag i radio och tv.

  Det är universitetets skyldighet att sprida information till allmänheten, den så kallade samverkansuppgiften, och det är viktigt att även du delar med dig av dina forskningsresultat! Det innebär att du bör vara beredd att svara på frågor från journalister i samband med att pressmeddelandet skickas ut.

  Så här gör du

  I god tid - tre till fem veckor - före din disputation skriver du en kort populärvetenskaplig text om dina avhandlingsresultat. Texten redigeras av den pressansvarige så att den passar formen för ett pressmeddelande, men alla ändringar sker i samråd så att vi tillsammans hittar en slutlig version.

  Ett bra stöd när du ska formulera dig får du genom att läsa tidigare pressmeddelanden

  Textens utformning

  • Skriv enkelt, undvik facktermer och förklara svåra begrepp (de som läser är inte naturvetare…)
  • Försök besvara frågor som: Vad är nytt i dina resultat? Vad kan dina resultat ha för potentiella tillämpningar? Vad har resultaten för betydelse för samhället-allmänheten?
  • Börja underlaget med att skriva om de nya resultaten. Om du ska beskriva metoden, skriv det sist i texten.
  • Texten ska helst inte vara mer än 2 500 tecken lång (inklusive blanksteg)
  • Du bör bifoga en bild på dig själv, samt gärna en bild som illustrerar din forskning, som media kan använda i eventuella inslag och artiklar. Bilder ska vara högupplösta (300 dpi), i jpg-format och försedd med uppgift om fotograf.
    

  Uppge också

  • mobilnummer och e-post
  • avhandlingens titel
  • din handledares namn och titel
  • din hemort/uppväxtort, samt området där forskningen bedrivits. 
    

  Tipsa gärna om eventuella ”hemmatidningar” och andra medier du vill att pressmeddelandet skickas till!

  Bilder

  Du bör bifoga en bild på dig själv, samt gärna en bild som illustrerar din forskning, som media kan använda i eventuella inslag och artiklar. Bilden ska vara högupplöst och försedd med uppgift om fotograf.

  Kontaktinformation och publiceringar

  Du kommer tillsammans med pressinformatören att stå som kontaktperson på pressmeddelandet. Vi bestämmer tillsammans en lämplig dag för utskicket, då du är tillgänglig för frågor och intervjuer (oftast via telefon).

  Förutom att skickas till media publiceras pressmeddelandet som en nyhet på fakultetens hemsida samt på Vetenskapsrådets medietjänst Expertsvar. Om avhandlingen bedöms ha internationellt intresse översätts den också till engelska och publiceras på internationella, vetenskapliga webbtjänster som Eurekalert, Alpha Gallileo och IDW. Det gör att dina forskningsrön också kan få internationell uppmärksamhet.

  Inlämning av texten

  Underlaget för pressmeddelandet skickas som ett bifogat Word-dokument till pressansvarig vid fakulteten.

  Eftersom ett femtiotal doktorander disputerar vid fakulteten varje år måste vi göra ett urval bland de texter som lämnas in. Om din text inte resulterar i ett pressmeddelande, kan den istället bli en nyhet på vår webbplats och läggas ut i anslutning till utlysningen av disputationen.

  Hör gärna av dig om du har frågor eller om du vill ha råd!

  Kontakta Carina Eliasson, pressinformatör 

   

 • Disputationsdagen

  Inför disputationen
  Åtgärder på disputationsdagens morgon

  Under själva disputationen
  Disputationens inledning
  Disputationens genomförande
  Disputationens avslutande
  Betygsnämndens sammanträde

  Åtgärder på disputationsdagens morgon

  På disputationsdagen ska doktoranden, denna dag kallad respondent, infinna sig i god tid på institutionen iförd så kallad vårdad klädsel. Det är respondentens ansvar att se till att det i disputationssalen finns framlagt, på tydlig plats, minst 20 exemplar av avhandlingen. Vänner och kolleger brukar dessutom se till att det finns blommor i lokalen.

  Disputationens inledning

  Disputationer är offentliga, det vill säga alla som så önskar har rätt att närvara. Vid disputationens inledning hälsar ordföranden först åhörarna välkomna. Ordföranden förklarar sedan att respondenten, som nämns med namn, fått tillstånd av naturvetenskapliga fakulteten att avlägga disputationsprov och anger i detta sammanhang avhandlingens titel. Han/hon presenterar därefter opponent och ledamöter i betygsnämnd samt ordföranden (d.v.s. sig själv). Ordföranden lämnar sedan ordet till respondenten.

  Vid detta tillfälle har denne/a rätt att framföra korrigeringar i avhandlingen, antingen muntligt eller skriftligt i en erratalista. Det ska noteras att de felaktigheter som vid detta tillfälle påpekas ej kan läggas respondenten till last i de efterföljande överläggningarna inom betygsnämnden. Det kan, i varje fall hypotetiskt, tänkas att det finns allvarliga fel i någon av artiklarna i avhandlingen. Respondenten har då rätt att dra tillbaka denna del av avhandlingen.

  Disputationens genomförande

  Efter att respondenten framfört sina korrigeringar tar ordföranden åter ordet. Därefter sammanfattar vanligtvis opponenten eller respondenten avhandlingens innehåll under 20-30 minuter. Traditionen bjuder att opponenten presenterar avhandlingen, men det händer numera att presentationen görs av respondenten.

  Härefter överlämnar ordföranden ordet till opponenten, vars uppgift är granska avhandlingen och ställa frågor till respondenten. Dessa ska besvaras så utförligt som möjligt. Tala gärna med hög röst eller använd mikrofon eftersom artigheten kräver att man vänder sig mot opponenten, dvs. från åhörarna, då man svarar.

  Disputationens avslutande

  Då opponenten avslutat sin utfrågning återtar ordföranden ordet och ger först betygsnämnden och därefter alla närvarande möjlighet att ställa kompletterande frågor, s.k. extraopposition. Då ordföranden noterar att ingen ytterligare önskar ställa frågor, eller om han/hon bedömer att disputationen bör avbrytas på grund av att avhandlingen anses tillräcklig ventilerad, avrundar ordföranden disputationen. Respondenten tackar opponenten för värdefulla synpunkter. Slutligen förklarar ordföranden disputationsakten avslutad.

  Betygsnämndens sammanträde

  I direkt anslutning till att disputationen avslutas sammanträder betygsnämnden. Vid sammanträdet får opponenten och huvudhandledaren delta i överläggningarna, men inte i beslutet. Doktorsavhandlingar bedöms med betygen godkänd eller underkänd. Ordförande i betygsnämnden ska se till att ett protokoll från betygsnämnden upprättas och undertecknas av alla betygsnämndens ledamöter (med blått, arkivbeständigt bläck). Protokollet insänds därefter i original till fakultetskansliet (se adress till höger).

 • Efter disputationen

  Åtgärder efter godkänd disputation

  Efter godkänd disputation läggs dessa uppgifter in i Ladok av ansvarig på institutionen. Samtidigt ansöker du (om kurskraven är uppfyllda) om ett utfärdande av examensbevis via det elektroniska formulär som finns universitetets Sektionen för examens webbplats. Efter en tid erhåller du ett examensbevis.

  Doktorspromotion

  Promotionen är universitetets främsta högtid och är i första hand till för dem som nyligen genomgått forskarutbildning och avlagt doktorsexamen. Vid Göteborgs universitet äger den årliga doktorspromotionen rum under senare delen av oktober. Vid promotionen får föregåendes läsårs nya doktorer, jubeldoktorer och hedersdoktorer ta emot sina insignier som bevis på sin ställning vid universitetet.

  För att komma med på höstens promotion är det viktigt att du ansöker om examen snarast, då senaste datum för utfärdande av examensbevis är 30 juni. Om du inte kan delta vid årets promotion kan du, om det finns ett giltigt skäl, bli överflyttad till nästföljande år. De skäl som räknas som giltiga är utlandstjänst, postdoc på annan ort eller barnafödande.

  Inbjudan till ceremonin skickas ut efter sommaren och därefter anmäler man sig via webben. Ceremonin äger rum i Kongresshallen i Svenska Mässan. Vid promotionen, som genomförs delvis på latin, erhåller doktorerna (denna dag kallade "promovendi") utan kostnad ett diplom. Ring och hatt alternativt lagerkrans måste beställas och bekostas på egen hand. Vid promotionen bärs normalt högtidsdräkt. För detaljerad information om klädsel och för övriga praktisk frågor kring promotionen hänvisas till Akademiska högtider vid kommunikationsenheten.

  Mer information om doktorspromotionen

  Promotionsmiddag

  På promotionsdagens kväll anordnas bankett. De promoverade doktorerna får tillfälle att kostnadsfritt bjuda in en gäst.

Kontakt på fakultetskansliet

Gabriella Olshammar
Forskarutbildningshandläggare
031-786 9875
disputation@science.gu.se

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460
405 30 Göteborg

Frågor om grafisk identitet?

Kontakta fakultetskommunikatörerna om du har frågor om grafisk identitet.

Linnéa Magnusson
031-786 5125
omslag@science.gu.se

Tanja Thompson
031-786 9886
omslag@science.gu.se

Kontaktinformation

Carina Eliasson, pressinformatör

Besöksadress:
Guldhedsgatan 5A

Telefon:
031-786 98 73

Sidansvarig: Linnéa Magnusson|Sidan uppdaterades: 2020-02-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?